بیش از ۲۰۰ سال از انتخاب تهران به عنوان پایتخت ایران می گذرد. درطول و عرض جغرافیایی۲۵ / ۵۱ درجه و ۴۳ / ۳۵ درجه واقع شده و ارتفاع متوسط این شهر از سطح دریا ۱۱۰۰ است. تهران مرکز ثقل سیاسی اداری کشور طی ۲۰۰ سال اخیر محسوب می شود. شهری آباد که راه های دسترسی قابل قبولی دارد. فضای تمیز و پارک های آن چشم انداز خوبی را برای هر بیننده ای فراهم می سازد. آب و هوای شهر تهران در تابستان گرم و خشک و در زمستان سرد است. متوسط درجه حرارت سالانه شهر تهران ۱/۱۷ درجه سانتیگراد، حداکثر مطلق آن ۴۴ درجه سانتیگراد و حداقل مطلق آن ۸ درجه سانتی گراد گزارش شده است. متوسط بارندگی ۲۳۱ میلی متر و میانگین روزهای یخبندان در طول سال ۴۹ روز می باشد.