در صورتی که در رابطه با روند پرداخت یا کار پیمانکاران به مشکلی برخورد کردید می توانید با تلفن های پشتیبانی تماس حاصل کرده و یا از طریق صفحه پشتیبانی شکایات خود را مطرح نمایید.

کاراتیک تجربه ای نو در ارائه خدمات